Ceny działek w mieście

Burgrabia miasta Geldberg, Casimir de Viries, wydał w dniu dzisiejszym rozporządzenie mówiące o cenach działek przynależących obecnie bezpośrednio do miasta Geldberg. Miasto oferuje sprzedaż działek po cenach niższych, niż te obowiązujące w innych miastach Unii, co sprawia, iż Geldberg staje się grodem coraz atrakcyjniejszym dla potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców. Pełny tekst rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE
BURGRABIEGO MIASTA GELDBERG
z dnia 29 listopada roku 2017

o cenach działek do prywatnych posiadaczy nieprzynależących

Ja, Casimir de Viries, Burgrabia Geldbergu, rozporządzam, co następuje:

Art.1.
Miasto Geldberg zostaje podzielone na działki. Szczegółowy podział oraz ich numerację przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Art.2.
Cenę działek oznaczonych w załączniku identyfikatorami B1, B3, B5, B7, B8, B10, C2, C3, C7, C10, C19, D1, D2, D5, E6, E14, E18, E22, E25, E26, E30, F1, F2, F3, F4, F5, F8 i F12 ustala się na piętnaście tysięcy dreamów.

Art.3.
Cenę pozostałych działek ustala się na dziesięć tysięcy dreamów.

Art.4.
Ze sprzedaży wyłączone zostają działki A1, A2, A3, C41, E5, E7, E21, E36, F13 przeznaczone do użytku publicznego.

Art.5.
Niniejsze rozporządzenie nie tyczy się działek przynależących do właścicieli prywatnych, a zakupionych lub w inny sposób nabytych wcześniej od miasta.

Art.6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik
Mapa podziału na działki

Dodaj komentarz